Menu Zamknij

Nasza historia

Skąd się wywodzimy i gdzie dążymy

FUNDACJA W PODSKOKACH to kwintesencja naszych wieloletnich działań przy promowaniu zdrowego sportowego trybu życia organizacji różnego rodzaju organizację wydarzeń sportowych. Wierzymy, że aktywny tryb życia jest niezbędnym elementem napędowym do szczęśliwego i zdrowego życia.

wolo-cross-kampinos

NASZA HISTORIA

Wierzymy w osiąganie celów przez współpracę i wzajemny szacunek. Realizowane przez nas projekty mają przede wszystkim na celu zachęcać do aktywnego spędzania czasu, wypoczynku i zdrowego trybu życia. Bardzo mocno stawiamy na wzmacnianie relacji, promując i organizując wolontariat, a także dbając o dobre relacje i zaangażowanie społeczności lokalnych.

NASZE DZIAŁANIA

Regularnie działamy przy organizacji wydarzeń sportowych - biegów trailowych i górskich. Od kilku lat współorganizujemy Ultramaraton Magurski w Beskidzie Niskim czy Duch Pogórza na Pogórzu Dynowskim. Działamy przy organizacji miasteczka strefy mety, zajmujemy się sprawnym funkcjonowaniem biura zawodów, zarządzamy wolontariatem czy wspomagamy w obszarze marketingu, komunikacji social media czy fotografii. Naszych wolontariuszy możecie spotkać także na punktach odżywczych czy strefie startu innych biegów na Podkarpaciu, takich jak Bieg Beskidnika, Love'las, Łemkowyna czy Janosik.

Cross Kampinos start

STATUT FUNDACJI W PODSKOKACH

§ 1

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może posługiwać się własnym logo oraz innymi znakami wyróżniającymi.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.
 2. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej.
 3. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, a także upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
 4. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym.
 5. Propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 
 6. Promocja kultury, ekologii i ochrony zwierząt, środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Wspieranie inicjatyw i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Promocja klubów i organizacji sportowych oraz zawodników.
 9. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
 10. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 12. Działalność na rzecz osób starszych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.
 2. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 3. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, imprezach sportowych, sportowo rekreacyjnych i edukacyjnych. 
 4. Udzielanie pomocy organizacyjnej innym organizatorom imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 5. Organizowanie szkoleń, obozów sportowych, zgrupowań, kolonii i innych wyjazdów i spotkań sportowo rekreacyjnych i edukacyjnych.
 6. Realizacja projektów sportowych, informacyjnych, doradczych i edukacyjnych.
 7. Współpracę ze specjalistami z zakresu sportu, turystyki, rehabilitacji, dietetyki.
 8. Tworzenie i wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, fotograficznych, filmowych.
 9. Prowadzenie stron internetowych.
 10. Organizację kampanii informacyjno – promocyjnych i reklamowych, w tym organizowanie kampanii społecznych, produkcja materiałów reklamowych, przeprowadzanie działań reklamowych.
 11. Działalność stypendialna.
 12. Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych.
 13. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska sportowego i turystycznego.
 14. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
 16. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych.
 17. Współpracę z producentami oraz sprzedawcami sprzętu i akcesoriów sportowych, turystycznych.
 18. Utrzymywanie współpracy i wykonywanie zadań  zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej i materialnej oraz rozwijanie i wspomaganie na różnych płaszczyznach kontaktów z urzędami, instytucjami, podmiotami i osobami działającymi na rzecz i zgodnie ze statutowymi celami Fundacji;

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane przez Fundatora w oświadczeniu woli ustanowieniu Fundacji tj. fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) w formie pieniężnej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 3. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów
 3. Dochodów ze zbiórek publicznych
 4. Dochodów i majątku Fundacji
 5. Dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, papiery wartościowe)
 6. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji, oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§  13

Do kompetencji Fundatora należy: 

 1. ustalenie Statutu
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym także Prezesa Zarządu 

§  14

Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji.

§  15

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Władze Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu realizacji powierzonych zadań.

§ 16

 1. Fundator może działać przez swego pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.
 3. W razie śmierci Fundatora jego zadania przejmuje Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§  17

 1. Fundator ustanawia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji, ustala podział kompetencji pozostałych członków Zarządu oraz zasady ich współpracy.

§  18

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego,  oświadczenia woli składa  dwóch członków zarządu działających łącznie.

§  19

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Dopuszcza się głosowanie uchwał przesłanych Członkom Zarządu w formie elektronicznej w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania tekstu uchwały i karty do głosowania. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się jako głos wstrzymujący się.

§  20

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Fundatora.

§  21

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów;
 6. uchwalanie regulaminów;
 7. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 8. organizacja pracy biura Fundacji;
 9. działalność sprawozdawcza wynikająca z przepisów prawa;
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 11. uchwalenie zmian w statucie Fundacji
 12. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§  22

 1. Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową oraz w razie potrzeby Radę Fundacji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§  23

Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w razie:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji;
 2. podjęcia innych zobowiązań zawodowych, których charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
 3. choroby, ułomności, utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
 4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
 5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 24

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji  dokonuje Zarząd Fundacji.

24

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji  dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Zawartość przełącznika

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 28

 1. Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych.

Działamy razem?

Chętnie angażujemy się w projekty wpisujące się w cele i zadania naszej Fundacji.
Widzisz możliwość współpracy? Odezwij się do nas!